Pedagogisch werkplan

 

Met dit werkplan wil ik u laten zien hoe ik werk in mijn opvang. Mijn ideeen geven aan welke uitgangspunten en werkwijze ik hanteer bij de omgang, benadering, verzorging en opvoeding van de kinderen.

Om mijn pedagogisch handelen te onderbouwen houd ik de 4 opvoedingsdoelen van professor J.M.A. Riksen-Walraven aan.

1. HET BIEDEN VAN EMOTIONELE VEILIGHEID;

2.GELEGENHEID BIEDEN TOT HET ONTWIKKELEN VAN PERSOONLIJKE COMPETENTIES;


3.GELEGENHEID BIEDEN TOT HET ONTWIKKELEN VAN SOCIALE COMPETENTIES;

4.WAARDEN EN NORMEN CULTUUR;

 

1. Het bieden van emotionele veiligheid

Voor een kind is het belangrijk dat het zich veilig en geborgen voelt. Dit is nodig om zich te ontwikkelen op verschillende vlakken. Gastouder Patricia Meppel vindt het belangrijk dat een kind het gevoel van "een tweede thuis" krijgt. Dat wil zeggen: een huiselijke sfeer met geborgenheid, veiligheid en vertrouwen. Voorbeelden hoe hieraan wordt gewerkt zijn:

- Gastouder Patricia Meppel neemt de gevoelens van het kind serieus, luistert actief en let op lichaamstaal. De benadering is altijd op een rustige, positieve, liefdevolle en respectvolle wijze.

- Interactie en communicatie met de kinderen staat centraal. Alles wordt benoemd en uitgelegd. Dit is erg belangrijk voor baby's, het kind wordt voorbereid op wat er komen gaat en krijgt de tijd om tewennen aan een nieuwe situatie. Dit helpt hen zich veilig te voelen dat belangrijk is voor emotionele balans.

- Elke dag wordt er zoveel mogelijk met hetzelfde ritme gewerkt, zodat het kind weet wat er komen gaat en waar hij of zij aan toe is. Dit geeft een kind een gevoel van vertrouwen en veiligheid, wat van belang is voor een goede plezierige ontwikkeling.

- Ik werk mee aan de emotionele veiligheid door het vaste gezicht en aanspreekpunt van een kind te zijn. De vertrouwensband zal snel groeien doordat uw kind en ik elkaar snel goed kennen. Daarnaast kent en herkent uw kind de andere kinderen. Hierdoor krijgt het kind kans om vriendschappen te ontwikkelen.

2. Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden

Hier wordt gedoeld op persoonskenmerken zoals, veerkracht, zelfstandigheid, en zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit die kinderen in staat stellen om allerlei typen problemen adequaat aan te pakken, en zich goed aan te passen aan veranderende omstandigheden.

Ieder kind ontwikkelt in zijn eigen tempo en heeft zijn eigen talenten en vaardigheden, het kind moet zich kunnen ontwikkelen op de verschillende ontwikkelingen motorisch, cognitief emotioneel en sociaal. Bij alle aangeboden activiteiten kijk ik gericht naar de ontwikkelingsfase van ieder kind, zodat de activiteiten goed aansluiten in de belevingswereld van het kind en ook voldoende uitdaging biedt.

- Gastouder Patricia Meppel zorgt voor voldoende speelgoed en verschillende activiteiten/materialen om al spelend te oefenen, ontdekken en experimenteren.

- Bij Gastouder Patricia Meppel wordt het kind uitgedaagd en aangemoedigd om de zelfredzaamheid te stimuleren. Zelfredzaamheid geeft een kind een gevoel van persoonlijke verantwoordelijkheid, zelfvertrouwen en toegang tot deelname aan activiteiten in de samenleving.
Als een kind iets kan en daar waardering voor krijgt, krijgt het kind meer zelfvertrouwen en een waardevoller beeld van zichzelf. Bij zelfredzaamheid kan gedacht worden aan jezelf leren aan- en uitkleden, ritsen, knopen en veters hanteren, jezelf leren verzorgen, zelf leren eten en drinken, je goed leren bewegen, leren knutselen/handvaardigheid verbeteren, het leren begrijpen van verzoeken en het zindelijk worden.

3. Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van sociale vaardigheden

Met sociale competenties wordt bedoeld dat het kind leert om goed te kunnen communiceren, samenwerken, anderen helpen, conflicten voorkomen en oplossen. Door het leren van sociale competenties krijgen kinderen de kans om zich te ontwikkelen tot personen die goed kunnen functioneren in de samenleving.

- Ik kijkt altijd eerst wat kinderen zelf onderling oplossen en geef wanneer nodig uitleg, bijvoorbeeld: hoe op je beurt te wachten en hoe je met elkaar afspraken kunt maken.

- Kinderen hebben veel interacties met leeftijdsgenootjes. Kinderen ervaren hierin gezamenlijkheid en veiligheid. Kinderen herkennen elkaar, lachen naar elkaar, troosten elkaar, maken samen grapjes, kunnen conflictjes oplossen, praten en spelen samen of naast elkaar met speelgoed. Gastouder Patricia stimuleert en ondersteunt de kinderen in het (leren) omgaan met elkaar.

- Iedereen is anders maar wel gelijkwaardig. We leren dit door aan elkaar te vertellen over thuis, de regels, wat we zoal eten maar ook leren over andere culturen.

4. Kinderen gelegenheid bieden zich normen en waarden, de cultuur van een samenleving eigen te maken. De kinderen leren wat wel en niet mag. Er zijn veel ongeschreven gedragsregels: je mag een ander geen pijn doen, samen delen, om de beurt, etc. Spelenderwijs en in de dagelijkse omgang met de kinderen breng ik ze dit bij. Kinderen maken kennis met grenzen, normen en waarden maar ook met omgangsvormen in onze samenleving. Binnen en buiten Gastouder Patricia Meppel doen situaties voor waarvan op dit gebied veel leermomenten zijn. Door een reactie te geven op positief of negatief gedrag van een kind ervaart een kind wat wel en niet goed is. Ik ben mij ervan bewust dat mijn eigen gedrag een belangrijke voorbeeldfunctie heeft voor ieder kind.

- Gastouder Patricia Meppel zal het kind een aantal belangrijke normen en waarden leren, zoals afspraken nakomen, op elkaars beurt wachten, respect hebben voor anderen en eerlijk zijn. Verder zullen de normen en waarden van de ouder(s) tijdens de opvang gerespecteerd worden.

 

 

Dagindeling

Elke dag wordt er met hetzelfde herkenbare dagritme gewerkt, zodat het kind weet waar hij of zij aan toe is. Dit geeft een kind een gevoel van vertrouwen en veiligheid, dit is van belang is voor een goede plezierige ontwikkeling. Dit is een richtlijn, er kan altijd iets anders tussen komen waardoor alles wat afwijkt.

De kinderen mogen vrij spelen of spelen in groepsverband door middel van gezamenlijke activiteiten. Als de kinderen worden opgehaald door u, bespreken we de dag nog even kort met en eventuele bijzonderheden.

Kind schriftje

Er kan een schriftje bijgehouden worden waarin beschreven wordt hoe het bij Gastouder Patricia Meppel gaat. Er worden bijvoorbeeld leuke momenten, grappige uitspraken, nieuwe ontwikkelingen in omschreven. Maar ook als uw kind een moeilijke dag heeft gehad of niet lekker in zijn vel zit wordt dit benoemd in het schriftje. Ouder(s) kunnen ook in dit schriftje schrijven, dit is geen verplichting.

Buiten

Gastouder Patricia Meppel streeft ernaar om elke dag even naar buiten te gaan met de kinderen. Dit vergroot niet alleen de wereld van de kinderen, maar laat de kinderen ook nieuwe situaties ervaren waardoor ze geprikkeld worden in hun ontwikkeling. Een aantal voorbeelden van kleine uitstapjes zijn: naar het park, speeltuin, wandelen in de buurt of samen boodschappen doen, maar ook het brengen en halen naar/van school.

Aantal kinderen

Per dag worden er maximaal 6 kinderen opgevangen, een klein groepje dus veel persoonlijke aandacht voor uw kind.

Persoonlijke spullen

Elk kind heeft een eigen opbergplek (rugzakje/tas wat van huis meegenomen wordt). Hierin worden de persoonlijke spullen, van uw kind bewaard zoals reserve kleding, speen of een knuffel en het kind schriftje.

Veilig slapen

Om de kans op wiegendood te beperken worden baby's niet ingebakerd met slapen tenzij een toestemmingsformulier wordt ingevuld (ouder blijft te allen tijde aansprakelijk). De slaapruimte zal, wanneer mogelijk, rond de 18c zijn en wordt goed geventileerd. Doormiddel van een beeld babyfoon houd ik de kindjes die slapen in de gaten.

Ziekte kind

Een ziek kind voelt zich thuis vaak het prettigst. Als uw kind echt ziek is en niet mee kan doen aan het vaste dagritme (op en neer naar school bv.) neem ik contact op met u om te overleggen. Om te bepalen hoe lang uw kind eventueel beter thuis kan blijven, bij bijvoorbeeld een besmettelijke kinderziekte, houdt Gastouder Patricia Meppel zich aan de richtlijnen van de GGD. Toch kan dit soms afwijken daarom is overleg altijd nodig ivm. groepssamenstellingen.

Medicijnen 

Het kan voorkomen dat uw kind bepaalde geneesmiddelen toegediend moet krijgen bij Gastouder Patricia Meppel. Dit is mogelijk als de medicatie in originele verpakking zit, waar de gegevens van het kind op staan vermeld en hoe de medicatie moet worden toegediend. Er zal hiervoor een toestemmmingsformulier moeten worden ingevuld door de ouder.

Voertaal

Bij Gastouder Patricia Meppel wordt er Nederlands gesproken met de kinderen.

Extra dagdelen/ dagen wisselen

Het is mogelijk om een extra dagdeel af te nemen, mits er plek is op de dag waar uw voorkeur naar uit gaat. Incidentele wijzigingen in dagen of dagdelen worden toegestaan indien de bezetting dit toelaat. U dient deze wel 2 dagen van tevoren door te geven. Structurele wijzigingen dienen 1 maand van tevoren worden aangevraagd en er zal in de meeste gevallen ook een nieuw contract worden opgemaakt.

Communicatie ouder(s)

Een goede communicatie tussen de ouder(s) en mij is van groot belang. Ik mag immers uw partner zijn in het opvoeden van uw kind. Daarvoor is het noodzakelijk dat de communicatie tussen u als ouder(s) en mij als gastouder goed verloopt. De bouwstenen voor goede samenwerking zijn openheid, eerlijkheid en wederzijds vertrouwen. U kunt alles bespreekbaar maken.

Veiligheid en risico inventarisatie

Met betrekking tot veiligheid en hygiëne wordt er jaarlijks door het gastouderbureau een veiligheid- en gezondheidsinventarisatie van de opvang opgenomen. Deze wordt gecontroleerd bij een bezoek van de GGD.

Achterwacht

Mijn man en mijn moeder zijn de achterwacht bij Gastouder Patricia Meppel. Dit betekent dat als er iets gebeurt zij binnen 15 minuten aanwezig kan zijn op de opvang. Als er bijvoorbeeld een kind valt en ik moet mee naar het ziekenhuis, zal de achterwacht tijdelijk de zorg van de kinderen op zich nemen totdat ik weer terug ben of de overige kinderen opgehaald zijn door de ouders, mocht dit nodig zijn.

Vakanties en vrije dagen

Jaarlijks in januari maak ik bekend wanneer Gastouder Patricia Meppel gesloten is i.v.m. vakantie. Uiteraard hoeft u de opvang, tijdens mijn afwezigheid, niet door te betalen.

Bij afwezigheid van uw kind bijvoorbeeld bij ziekte, moeten de gereserveerde uren, die u in het contract bent overeengekomen met Gastouder Patricia Meppel, doorbetaald worden.

Inschrijven

Het is erg belangrijk dat u een goed gevoel heeft bij Gastouder Patricia Meppel, u vertrouwt tenslotte uw kostbaarste bezit toe. Nadat u een kennismakingsgesprek heeft gehad en u besluit om uw kind(eren) in te schrijven, reserveert u bij Gastouder Patricia een kindplaats voor een bepaald aantal dagen en uren per maand. Dit betekent dat u verzekerd bent van opvang op de dagen en uren die u heeft afgesproken. Bij het intakegesprek wordt dit vastgelegd in een contract, de bemiddelaar van het gastouderbureau is hierbij aanwezig. Ook worden er tijdens dit gesprek afspraken gemaakt over het wenproces van het kind bij Gastouder Patricia.

Huisregels

Bij Gastouder Patricia Meppel zijn er huisregels. Deze zijn vooral gericht op de veiligheid en gezondheid binnen de opvang. Deze dienen ondertekend te worden. Deze huisregels gelden bovenop het contract.

Privacybeleid

Gastouder Patricia Meppel handelt bij de verwerking en het gebruik van persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Wet Bescherming persoonsgegevens. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbende worden de gegevens door Gastouder Patricia Meppel niet aan derden verstrekt. Behalve in die gevallen dat Gastouder Patricia Meppel hiertoe verplicht is op grond van wettelijke bepalingen. Denk daarbij aan de gegevens die Gastouder Patricia Meppel (als gastouder) aan gemeente, GGD of Belastingdienst moet verstrekken in verband met verplichtingen voortvloeiend uit de wet kinderopvang.

De (persoons)gegevens die zijn ingevuld, kunnen door de rechthebbende altijd worden aangepast of worden verwijderd.